Proje Hakkında

LAR II, IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü UNDP ’nin yaptığı yerel yönetim reformuna destek projelerinin ikincisidir.

LAR III, IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü UNDP ’nin yaptığı yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür.

LAR III, IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü UNDP ’nin yaptığı yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür. Bu proje serisinin ilk aşaması (LAR I) 2005-2007, İkinci aşaması (LAR II) 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. LAR III, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanarak eş faydalanıcılar olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirme ve güçlendirmeye, yerel yönetim sistemimizde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin 2018-2022 yılları arasında uygulanması planlanmakta olup toplam sözleşme bedeli 5,4 milyon Avro’ dur.

BELEDİYELERİMİZ III.AŞAMA YEREL YÖNETİM DESTEK PROJESİ (LAR III) FAALİYETLERİNDEN NASIL YARARLANABİLİRLER ?

Yerel Yönetim Reformu Destek Projesi III. Aşaması önceki aşamalarda olduğu gibi bir kapasite geliştirme projesidir. Bir diğer deyişle belediyelerimize mali yönden bir katkı sağlamamaktadır. Ancak kapasite arttırımı  boyutu ile  hem merkezi yönetimde karar alma konumunda olan İçişleri Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yönelik özellikle mevzuat geliştirme ve izleme konusunda destek olurken hem de ; belediyelerimizin proje faaliyetlerine ve çıktılarına  aktif katkı sağlamasını teşvik edici mekanizmaları sayesinde belediyelerimizi de proje uygulama sürecinden kapasitelerini artıracak şekilde yararlanmalarını sağlamaktadır.

Bu doğrultuda LAR III Projesi belediyelerimize;

 • Performans Yönetim Sistem çalışmasında pilot belediye olma imkanları yaratarak,
 • Farklı Büyükşehir Modelleri Geliştirme Çalışmasında tecrübe paylaşımı sağlayacak belediye eşleştirmelerine katılımlarını temin ederek,
 • Hizmet Standartları Belirleme çalışmasında odak grup çalışmalarına katılmalarına imkan vererek
 • Katılımcı Yerel Yönetişim Modeli uygulaması içinde pilot belediye olma imkanı tanıyarak , projemizden yararlanma imkanı sağlayacağı gibi ,

bunlarla sınırlı kalmamak üzere belediyelerimizin düzenlenecek bir çok çalıştay, yüzyüze mülakat, konferanslara davet edilmeleri  suretiyle   bilgi paylaşımı imkanlarını arttırmak suretiyle de proje faaliyetlerinden yararlanma imkanını sunmaktadır.

Projenin üç bileşeni bulunmaktadır.

Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet Sunumu

Bu bileşen altında yapılacak faaliyetler;

 • Belediyelerin kredi sisteminin güçlendirilmesine,
 • Belediye alacaklarının takibine,
 • Gelirlerinin arttırılmasına,
 • Gelir paylaşım sistemlerine,
 • Kırsal alana yapılacak yatırımların önceliklendirilmesine,
 • Belediye Şirketlerine, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin durumuna ilişkin AB ülkeleri ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasına,

ve buna göre yararlanıcılara mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde bulunulmasına ağırlık vermektedir. Ayrıca;

 • AB müktesebatının belediyeleri ilgilendiren konularının belediyeler tarafından içselleştirilmesi ,
 • Belediyelerde performans yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve takibine ilişkin bir kapasite oluşturulmasına ilişkin tespitlerin yapılması,
 • Seçilmiş hizmet alanlarında belediyelerin ne şekilde faaliyet gösterdiğine dair durum tespiti ve karşılaştırmalı analizler yapılması ve önerilerde bulunulması ,
 • Ayrıca, belediye personel sisteminin iyileştirilmesine dair standart geliştirilmesi de diğer faaliyetler arasında yer almaktadır.

Büyükşehirlerde Kapasite Artırımı ve Yerelde Katılımın Arttırılması

Bu başlık altında da muhtelif anketler, çalıştaylar ve etkinlikler yardımı ile;

 • Büyükşehir Belediyesi Yasasının uygulamasının belediyeler üzerindeki etkisinin saptanması, Reformların etkisinin takip edilmesini sağlayacak bir yazılım geliştirilmesi,
 • Büyükşehir Belediye yapısı için yeni bir model önerilmesi,
 • Belediye personeline eğitimler verilmesi,
 • Mahalle yönetimleri hakkında yeni bir model geliştirilmesi,
 • Belirlenecek hizmet alanlarında hizmet standartlarının geliştirilmesi,
 • Büyükşehirlerde katılımın sağlanmasına yönelik model geliştirilmesi,
 • Belediye seçim sistemi ve Belediye meclislerinin güçlendirilmesine dair politikalar geliştirilmesine katkı verilmesi,
 • Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, engelli) yönelik programlar geliştirilmesi,
  gibi faaliyetler yer almaktadır.

Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesi

Bu başlık altında YERELBİLGİ olarak bilinen veri tabanının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Destek bileşeni niteliği taşıyan bu bileşen diğer iki bileşenin ihtiyaç duyduğu yazılımların da (Performans Yönetim Sistemi, Reform ve Mevzuat takip sistemi gibi) geliştirilmesini amaçlamaktadır.

Etkinlikler & Duyurular

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.