Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin üçüncü aşaması başladı

Yerel Yönetim Reformu Aşama III Projesi’nin (LAR III) resmi açılışı, Ankara’da düzenlenen üst düzey toplantı ile yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Valilikler, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, ilgili STK temsilcileri, yerel yönetim alanında çalışan uzmanlar, kamu kurumu çalışanları ve basın mensupları bir araya geldi. LAR III Projesi, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanılarak ortak yararlanıcılar olan İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Açılış toplantısı, sırasıyla, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Michal Przywara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarını takiben, LAR III Projesi Baş Teknik Danışmanı Ferhat Emil, proje bileşenleri bazında, LAR projelerinin tarihçesi ve LAR Aşama III’ü içeren bir tanıtım sunumu yaptı. Program, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin konuşmasıyla devam etti.

İki teknik panel şeklinde düzenlenen toplantının ilk paneli “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçler”, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Necati Binici ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birim Müdürü Cemal Baş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlk panelin ardından, kamu mali yönetimi, bütçe, finans ve yerel yönetim hizmetlerinde program geliştirme ve hizmet sunumu alanında geniş deneyime sahip olan Glendal Wright “Belediyelerde Mali Sürdürülebilirlik” konusunda sunum yaptı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Mengi’nin moderatörlüğünde düzenlenen ikinci panelde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Emrullah Töremen ve Glendal Wright’ın katılımlarıyla, Türkiye’deki belediyelerin mali sürdürülebilirliği konusu tartışıldı. Program, plaket töreniyle sona erdi.

A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması

İçişleri Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden oluşan Mevzuat Hazırlama Sürecine Destek Grubu (12 üye), Yerel Yönetim Yetkililerinden Oluşan Danışma Grubu (10 üye) ve seçilen konularda çalışmak üzere özel gruplar oluşturulmuştur. 1 uzman üye önerisi faydalanıcı kuruluşlardan beklenmektedir.

Toplantılar

 • 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.

23 Temmuz 2019 tarihinde ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.

A.1.1.2. Ülke deneyimlerinin değerlendirilmesi yoluyla yerel yönetimlerin kredi (borçlanma) sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Çıktılar

Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin Güçlendirilmesine İlişkin Tavsiyeler Raporu hazırlanmıştır. Rapor, yararlanıcıların isteği üzerine belediye borçlanma sisteminin borç alma yönlerine odaklanmaktadır.

Çalıştaylar

 • Bulgu toplama misyonunu tamamlamak amacıyla, belediyelerin öngörü ve girdilerinin rapora dahil edilebilmesi için 23-24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayların bir parçası olarak yeni kurulan destek gruplarının katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır.

Faaliyet kapsamında hazırlanan taslak Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu, 17-20 Haziran’da Ankara’da yapılan çalıştaylarda sunulmuştur. Beş AB üye ülkesini (İngiltere, Almanya, Danimarka, Macaristan, Polonya) kapsayan Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu Eylül ayında tamamlanıp, Kasım ayında Türkçe’ye çevrilmiştir ve yararlanıcılara gönderilip MHSDG ve YYDG toplantılarında sunulmuştur.

A.1.1.3. Diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin gelirinin artırılması için bir mevzuat düzenlemesine yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılmasına ilişkin tavsiyeler raporu

A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi

LAR III Projesi’nin ilk çalışma ziyareti 10-16 Kasım 2019 tarihinde İspanya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile LAR III Projesi Teknik Destek Ekibinden iki kişi katılmıştır. Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)’nün ev sahipliği ve organizatörlüğünde Barselona ve Madrid’e yapılan ziyaretler sırasında merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin üst düzey yetkilileri ve uzmanları ile muhtelif toplantılar yapılmıştır.

 

Bu toplantılarda katılımcılarımız Barselona Belediye Meclisi (Ajuntament de Barcelona), Barselona İl Meclisi (Diputacio de Barcelona), Barcelona Activa (Barselona Belediyesi Şirketi), Madrid Belediye Meclisi Su ve Kanalizasyon Yönetimi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek yerel yönetimlerde kamu hizmetlerinin sunumu, mali yapı ve bütçeleme süreçleri, vatandaşların yerel yönetimlerin kararlarına katılma süreçleri ile yerel yönetim şirketleri aracılığı ile yerel ekonomik kalkınma amaçlı teknoloji ağırlıklı iş geliştirme uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

 

Heyetimiz ayrıca İspanya Belediyeler ve İller Federasyonu (FEMP) Genel Sekreteri ve ekibi, Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı Özerk Bölgeler ile İkili İlişkiler Müdürlüğü ile de İspanyol yerel yönetim sistemi ve sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Son olarak İspanya Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı’na bağlı Çıkar Çatışmaları Ofisi Direktörü ve Yardımcıları ile yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadele ve kamu personeli etik yönetimi konusunda bir araya gelinmiş ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İspanya Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı Çıkar Çatışmaları Ofisi Müdürü Sayın Flor Maria Lopez Laguna ve yardımcıları ile birlikte

Barselona İl Meclisi (Diputacio de Barcelona) Ziyareti

A.1.1.13. AB müktesebatının yerel yönetimler tarafından adapte edilmesinin Türkiye’deki yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları üzerinde etkisinin değerlendirilmesi

Bu faaliyetin saha çalışması ve raporlama aşaması tamamlanmıştır.

AB müktesebatının hangi fasıllarının seçileceğine 23-24 Mayıs 2019’da gerçekleştirilen çalıştayda karar verilmiştir.

Faaliyet, her biri aşağıdaki gibi belirli alt konular altında ayrıntılandırılacak olan AB müktesebatının dört faslına odaklanmaktadır;

 1. Fasıl 12. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası – gıda güvenliği
 2. Fasıl 19. Sosyal politika ve istihdam – sosyal içerme ve sosyal koruma
 3. Fasıl 27. Çevre – katı atık ve gürültü kirliliği
 4. Fasıl 32. Mali kontrol – iç kontrol ve denetim

 

Bu fasıl başlıklarına ilişkin, saha çalışması Ankara, Ardahan, Burdur, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Konya, Kahramanmaraş ve Manisa illerinde yapılmıştır. Bu çalışmalara ilişkin rapor hazırlanmıştır. El kitabı ise Aralık ayında tamamlanacaktır.

 

Çalıştaylar

Mevcut durum analizinin sonuçlandırılması için 8-11 Ekim tarihlerinde Ankara’da her bir alt konu için ayrı ayrı 4 günlük çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

A.1.1.14. Yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin kapsamlı bir mukayeseli değerlendirme çalışması geliştirilmesi ve yayınlanması

Çıktılar

 • Seçili AB üyesi 6 ülkede seçilen hizmet sunum alanlarında (yaklaşık 5 alan) karşılaştırmalı bir değerlendirme ve güncel durum analizi çalışması tamamlanmıştır.

Bulgu toplama misyonunu tamamlamak amacıyla, belediyelerin öngörü ve girdilerinin rapora dahil edilebilmesi için 23-24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayların bir parçası olarak yeni kurulan destek gruplarının katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır.

A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Çıktılar

 • Belediye yöneticilerine yapılan anketler tamamlandı ve anket raporu sunulmuştur.

A.2.2.3. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularının geliştirilmesi için iyi uygulamalar ve alınacak dersler ile AB deneyimlerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki iyileştirme için ikincil mevzuatın tasarlanmasına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Çıktılar

 • Durum tespit ziyaretleri 10 kuruluşla Ağustos 2019 içerisinde tamamlanmıştır.

AB üyesi 5 ülke ve Türkiye Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu taslağı tamamlandı. Aralık ayı içinde faydalanıcılarla paylaşılacaktır.

A.2.3.1. Dezavantajlı grupları (yurtiçi göçten etkilenen nüfus, gençler, kadınlar, çocuklar) hedefleyen, şehirleşme konusunda kamuoyu farkındalığına ilişkin bir İhtiyaç değerlendirmesi yapılması

Çıktılar

Faaliyet kapsamında pilot saha çalışması tamamlanmış olup, anket saha çalışması devam etmektedir. Aralık sonu itibariyle tamamlanması beklenmektedir (10.000 anket).

YEREL BİLGİ yazılımının İçişleri Bakanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne aktarılması işlemi Bakanlıklar arasında 15 Şubat 2019 tarihinde imzalanan protokole istinaden gerçekleştirilmiştir. Projenin kalan süresince YEREL BİLGİ sistemine arşiv niteliği kazandırılıp mevcut yazılımdaki bilgilerin aktarılarak adapte edilebilir iş zekası yazılımlarının tedarik edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde aktif hale getirilmesi hususu 23 Ekim 2019 ve 31 Ekim 2019 tarihli toplantılarda karara bağlanmıştır.

Sorumluluk Reddi / Disclaimer

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.

This project is funded by the European Union. The contents of this website is the sole responsibility of UNDP Turkey and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.