Yerel Yönetim Reformu Projesi’nin üçüncü aşaması başladı

Yerel Yönetim Reformu Aşama III Projesi’nin (LAR III) resmi açılışı, Ankara’da düzenlenen üst düzey toplantı ile yapıldı. Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, Valilikler, Büyükşehir, İl ve İlçe Belediyeleri, İl Özel İdareleri, ilgili STK temsilcileri, yerel yönetim alanında çalışan uzmanlar, kamu kurumu çalışanları ve basın mensupları bir araya geldi. LAR III Projesi, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanılarak ortak yararlanıcılar olan İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediyelerin kapasitelerinin artırılmasına ve yerel yönetim sisteminde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlıyor.

Açılış toplantısı, sırasıyla, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Kayhan Özüm, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Sukhrob Khojimatov, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Bartosz Michal Przywara, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürü Turan Konak ve İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik’in açılış konuşmalarıyla başladı.

Açılış konuşmalarını takiben, LAR III Projesi Baş Teknik Danışmanı Ferhat Emil, proje bileşenleri bazında, LAR projelerinin tarihçesi ve LAR Aşama III’ü içeren bir tanıtım sunumu yaptı. Program, şehir ve bölge plancısı Prof. Dr. İlhan Tekeli’nin konuşmasıyla devam etti.

İki teknik panel şeklinde düzenlenen toplantının ilk paneli “Yerel Yönetimlerde Katılımcı Süreçler”, UNDP Türkiye Mukim Temsilci Yardımcısı Seher Alacacı Arıner’in moderatörlüğünde, Prof. Dr. İlhan Tekeli, Atılım Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin, Türkiye Kent Konseyleri Birliği Başkanı Necati Binici ve Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finansman Birim Müdürü Cemal Baş’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

İlk panelin ardından, kamu mali yönetimi, bütçe, finans ve yerel yönetim hizmetlerinde program geliştirme ve hizmet sunumu alanında geniş deneyime sahip olan Glendal Wright “Belediyelerde Mali Sürdürülebilirlik” konusunda sunum yaptı. Ankara Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Mengi’nin moderatörlüğünde düzenlenen ikinci panelde, Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Baki Kerimoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü Mevzuat Daire Başkanı Emrullah Töremen ve Glendal Wright’ın katılımlarıyla, Türkiye’deki belediyelerin mali sürdürülebilirliği konusu tartışıldı. Program, plaket töreniyle sona erdi.

Birinci Bileşen: Etkin Yerel Hizmet Sunumu

A.1.1.1. İçişleri Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (MHSDG) ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu (YYDG) kurulması

İçişleri Bakanlığı ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden oluşan Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu (12 üye), Yerel Yönetimler Danışma Grubu (10 üye) ve seçilen konularda çalışmak üzere özel gruplar oluşturulmuştur.

Toplantılar

 • 23-24 Mayıs 2019 tarihlerinde ilk toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 23 Temmuz 2019 tarihinde ikinci toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 29 Ocak 2020 tarihinde üçüncü toplantı gerçekleştirilmiştir.
 • 26 Şubat 2020 tarihinde dördüncü toplantı gerçekleştirilmiştir.

A.1.1.2. Ülke deneyimlerinin değerlendirilmesi yoluyla yerel yönetimlerin kredi (borçlanma) sisteminin güçlendirilmesine ilişkin mevzuat tasarısına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Bu faaliyet tamamlanmıştır.

Çıktılar

Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin Güçlendirilmesine İlişkin Tavsiyeler Raporu hazırlanmıştır. Rapor, yararlanıcıların isteği üzerine belediye borçlanma sisteminin borç alma yönlerine odaklanmaktadır.

Çalıştaylar

 • Bulgu toplama misyonunu tamamlamak amacıyla, belediyelerin öngörü ve girdilerinin rapora dahil edilebilmesi için 23-24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayların bir parçası olarak yeni kurulan destek gruplarının katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır.

Faaliyet kapsamında hazırlanan taslak Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu, 17-20 Haziran’da Ankara’da yapılan çalıştaylarda sunulmuştur. Beş AB üye ülkesini (İngiltere, Almanya, Danimarka, Macaristan, Polonya) kapsayan Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu Eylül ayında tamamlanıp, Kasım ayında Türkçe’ye çevrilmiştir ve yararlanıcılara gönderilip MHSDG ve YYDG toplantılarında sunulmuştur.

A.1.1.3. Diğer ülke deneyimleri doğrultusunda yerel yönetimlerin gelirinin artırılması için bir mevzuat düzenlemesine yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Yerel yönetimlerin gelirlerinin artırılmasına ilişkin tavsiyeler raporu

A.1.1.4. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ilişkin 3572 Sayılı Kanunun ve Yönetmeliğin ilgili hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi

Faaliyet Şubat 2020’de başlatılmıştır. 25-27 Şubat 2020 tarihlerinde TBB, ATO, TESK, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyelerine (Altındağ, Çankaya, Keçiören, Yenimahalle) ziyaretler gerçekleştirilmiştir.

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili Maddelerinde Değişiklik Önerileri Raporu

A.1.1.5. Yerel yönetimlerde etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin kurulmasına ilişkin standartların ve prensiplerin geliştirilmesi

Halihazırda devam etmekte olan A.1.1.8. “Performans Yönetimi” ve A.2.2.1. “Yerel Hizmet Sunum Standartları” faaliyetlerinin, bu faaliyetin çıktılarının gelecekte hayata geçirilmesi için için yol gösterici ilkeler ve çerçeve oluşturması beklenmektedir. Bu doğrultuda, faaliyetin 2020 sonunda başlatılması planlanıyor.

Çıktılar

 • Yerel Yönetimlerde Etkin bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması için Standartlar ve Prensipler

A.1.1.6. Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin bütçelerinin %10 oranını kırsal alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartlarının geliştirilmesi (6360 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde)

Tavsiyeler Raporu kıdemli kısa dönemli uzmanların desteğiyle Proje Ekibi tarafından geliştirilecektir. Faaliyetin 2021 başında başlatılması planlanmaktadır.

Çıktılar

 • Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin bütçelerinin %10 oranını kırsal alanlardaki altyapı işleri için kullanmasını sağlamaya yönelik hizmet standartları (6360 sayılı Kanunda belirtildiği şekilde)
 • Değerlendirme ve Tavsiyeler raporu

A.1.1.7. Belediye alacaklarının etkin bir biçimde tahsil edilmesine ilişkin bir karşılaştırmalı değerlendirme geliştirilmesi

Faaliyet, uzmanların Şubat 2020’de istihdam edilmesiyle birlikte başlamıştır.

Çıktılar

 • Alacakların Tahsilinin Etkinliğinin Artırılmasına İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.8. Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri tarafından kullanılacak bir performans yönetimi sistemi geliştirilmesi

Faaliyetin 2020 yılı boyunca yürütülmesi planlanmaktadır. Uluslararası uzman Şubat 2020’de istihdam edilmiştir.

Çıktılar

 • Performans Yönetimi Araçları Üzerine Karşılaştırmalı Analiz Raporu
 • Görüşmeler ve Odak Grup Toplantıları Raporu
 • Performans Yönetimi Araçları ve Uzaktan Eğitim Modüllerinin Kullanımına İlişkin Politika Belgesi ve Kılavuz İlkeleri

A.1.1.9. AB üye ülkelerinin deneyimleri doğrultusunda belediye iktisadi teşebbüslerinin işleyişi açısından taslak bir mevzuat hazırlanmasına ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi

Faaliyetin kapsamı ayrıntılı bir şekilde tasarlanmıştır. Faaliyetin Mart 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Çıktılar

 • Türkiye’deki Belediye İktisadi Teşebbüslerini Düzenleyen Yasal Çerçevenin İyileştirilmesine Yönelik Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu ve Tavsiyeler Raporu

A.1.1.10. Su ve Kanalizasyon İdarelerinin yasal ve kurumsal altyapısının düzenlenmesine yönelik taslak bir mevzuat hazırlanmasına ilişkin tavsiyeler geliştirilmesi

Faaliyetin Mart 2021’de başlatılması planlanmaktadır.

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Analiz Raporu
 • Su ve Kanalizasyon İdarelerinin Yasal ve Kurumsal Altyapısının Düzenlenmesine Yönelik Taslak Bir Mevzuat Hazırlanmasına İlişkin Tavsiyeler Raporu

A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi

LAR III Projesi’nin ilk çalışma ziyareti 10-16 Kasım 2019 tarihinde İspanya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü üst düzey yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile LAR III Projesi Teknik Destek Ekibinden  Baş Teknik Danışman M. Ferhat Emil ve Etkin Yerel Hizmet Sunumu Kilit Uzmanı Prof. H. Hakan Yılmaz katılmıştır. (bu şekilde düzeltilecek) Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)’nün ev sahipliği ve organizatörlüğünde Barselona ve Madrid’e yapılan ziyaretler sırasında merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin üst düzey yetkilileri ve uzmanları ile muhtelif toplantılar yapılmıştır.

Bu toplantılarda katılımcılarımız Barselona Belediye Meclisi (Ajuntament de Barcelona), Barselona İl Meclisi (Diputacio de Barcelona), Barcelona Activa (Barselona Belediyesi Şirketi), Madrid Belediye Meclisi Su ve Kanalizasyon Yönetimi ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek yerel yönetimlerde kamu hizmetlerinin sunumu, mali yapı ve bütçeleme süreçleri, vatandaşların yerel yönetimlerin kararlarına katılma süreçleri ile yerel yönetim şirketleri aracılığı ile yerel ekonomik kalkınma amaçlı teknoloji ağırlıklı iş geliştirme uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

Heyetimiz ayrıca İspanya Belediyeler ve İller Federasyonu (FEMP) Genel Sekreteri ve ekibi, Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı Özerk Bölgeler ile İkili İlişkiler Müdürlüğü ile de İspanyol yerel yönetim sistemi ve sorunları hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Son olarak İspanya Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı’na bağlı Çıkar Çatışmaları Ofisi Direktörü ve Yardımcıları ile yerel yönetimlerde yolsuzlukla mücadele ve kamu personeli etik yönetimi konusunda bir araya gelinmiş ve uygulamalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

İspanya Bölgesel Politikalar ve Kamu Hizmeti Bakanlığı Çıkar Çatışmaları Ofisi Müdürü Sayın Flor Maria Lopez Laguna ve yardımcıları ile birlikte

Barselona İl Meclisi (Diputacio de Barcelona) Ziyareti

LAR III Projesi’nin “A.1.1.11. AB üyesi 3 ülkeye teknik ziyaret gerçekleştirilmesi” faaliyeti kapsamında ikinci çalışma ziyareti 2-6 Mart 2020 tarihinde Fransa’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Mevzuat Hazırlama Süreci Destek Grubu ve Yerel Yönetimler Danışma Grubu temsilcileri ile UNDP LAR III Proje Ekibinden Etkin Yerel Hizmet Sunumu Kilit Uzmanı Prof. H. Hakan Yılmaz ve Proje Sorumlusu Aylin Arıkan katılmıştır. Avrupa Kamu Yönetimi Enstitüsü (EIPA)’nün organizatörlüğünde ve Fransa İçişleri Bakanlığı ile Bordo Belediyesi’nin ev sahipliğinde Paris ve Bordo’ya yapılan ziyaretlerle merkezi yönetim ve yerel yönetim kurumları üst düzey yetkilileri ve uzmanları ile önceden programlanmış teknik konularda toplantılar yapılmış ve görüş alışverişinde bulunulmuştur.

(Fransa, Paris, İçişleri Bakanlığı)

Katılımcılarımız bu toplantılarda Fransa İçişleri Bakanlığı, Ulusal Bölgeler Uyum Ajansı Avrupa Uyum Politikası Kurulu, Biyoçeşitlilik Ulusal Ofisi, Ulusal Su ve Su Temizliği Kamu Hizmetleri Gözetim Kurumu, Fransız Yolsuzlukla Mücadele Kurumu, Bordo Metropol Belediyesi ve yerel bazı kurum ve kuruluşların üst düzey yetkilileri ile bir araya gelerek Fransa’daki kamu yönetimi sistemi, yerel yönetimlerin yapısı ve kamu hizmet paylaşımı, mali yönetim sistemi, yerel yönetimlerin gelir ve borçlanma sistemi, işletme ruhsatlandırmanın yasal ve kurumsal yapısı, kırsal kalkınma ve hizmetler, su ve kanalizasyon idarelerinin yasal ve kurumsal altyapısı, yönetişim konuları, yerel yönetimlerin denetim ve gözetimi bağlamında merkezi hükümet ile belediyeler arasındaki ilişkiler ile ilgili mevzuat ve deneyimler konularında yerel uygulamaları inceleme ve değerlendirme fırsatı bulmuşlardır.

(Bordo Metropol Belediyesi)

Heyetimiz Fransa Yolsuzlukla Mücadele Kurumu (L’Agence française anticorruption) temsilcileriyle yaptıkları toplantıda yolsuzlukla mücadele stratejileri ile ilgili mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgi alışverişinde bulunmuştur. Paris sonrası Bordo’ya geçen heyetimiz burada yerel yönetimlerin öz kaynak gelirleri, gelir paylaşımı, merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında mali transfer mekanizmasının iyileştirilmesi, yerel iş ortamını ve ekonomik kalkınmayı destekleyen araçlar ve kamu alımlarında yeniliklerle ilgili olarak belediye genel sekreteri ve bölüm başkanlarının katılımında düzenlenen toplantılar ve sunumlarda bilgi edinmiş ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu görüşmeler özellikle uygulamaya yönelik olmak üzere Fransa’da uygulanan yerel yönetim sistemini ve son dönem gelişmeleri anlamak açısından oldukça faydalı olmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti Bordo Başkonsolosluğu Residansı, Başkonsolos Sayın Mehmet Eymen Şimşek ve eşinin ev sahipliğinde)

Çıktılar

 • Teknik Ziyaret Raporları

A.1.1.12. Yerel yönetimler tarafından düzenlenen tören ve ağırlamalara ilişkin ikincil bir mevzuatın (yönetmelik) geliştirilmesine ilişkin tavsiyelerde bulunulması

Faaliyetin 2021 yılında yürütülmesi planlanmaktadır.

Çıktılar

 • Tören ve Ağırlamalara ilişkin Strateji ve Yönetmelik

A.1.1.13. AB müktesebatının yerel yönetimler tarafından adapte edilmesinin Türkiye’deki yerel yönetimlerin görev ve sorumlulukları üzerinde etkisinin değerlendirilmesi

Faaliyet tamamlanmıştır.

AB müktesebatının hangi fasıllarının seçileceğine 23-24 Mayıs 2019’da gerçekleştirilen çalıştayda karar verilmiştir.

Faaliyet, her biri aşağıdaki gibi belirli alt konular altında ayrıntılandırılacak olan AB müktesebatının dört faslına odaklanmaktadır;

Fasıl 12. Gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı politikası – gıda güvenliği

Fasıl 19. Sosyal politika ve istihdam – sosyal içerme ve sosyal koruma

Fasıl 27. Çevre – katı atık ve gürültü kirliliği

Fasıl 32. Mali kontrol – iç kontrol ve denetim

Bu fasıl başlıklarına ilişkin, saha çalışması Ankara, Ardahan, Burdur, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Konya, Kahramanmaraş ve Manisa illerinde yapılmıştır. Bu çalışmalara ilişkin rapor hazırlanmıştır.

Çalıştaylar

Mevcut durum analizinin sonuçlandırılması için 8-11 Ekim tarihlerinde Ankara’da her bir alt konu için ayrı ayrı 4 günlük çalıştaylar gerçekleştirilmiştir.

Çıktılar

 • AB Müktesebatının Yerel Düzeyde Uygulanmasına İlişkin Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Karşılaştırmalı Analiz Raporu
 • Kullanıcı Dostu El Kitabı

A.1.1.14. Yerel yönetimlerin işleyişine ilişkin kapsamlı bir mukayeseli değerlendirme çalışması geliştirilmesi ve yayınlanması

Faaliyet tamamlanmıştır. Seçili AB üyesi 6 ülkede seçilen hizmet sunum alanlarında (yaklaşık 5 alan) karşılaştırmalı bir değerlendirme ve güncel durum analizi çalışması tamamlanmıştır.

Çalıştaylar

Bulgu toplama misyonunu tamamlamak amacıyla, belediyelerin öngörü ve girdilerinin rapora dahil edilebilmesi için 23-24 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayların bir parçası olarak yeni kurulan destek gruplarının katılımıyla bir çalıştay yapılmıştır

Çıktılar

 • Yerel Yönetimlerin İşleyişine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Çalışması

A.2.2.1. Hizmet sunumuna ilişkin süreçlerin sadeleştirilmesi amacıyla yerel hizmet sunum standartlarının geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

Çalıştaylar

18 Şubat 2020 tarihinde Yerel Hizmet Sunum Standartlarının Geliştirilmesi ve Uygulanması Faaliyeti Kapsamında Hizmet Standartlarının Belirlenmesine İlişkin Çalıştay, 10 Büyükşehir Belediyesinden (Ankara, Denizli, Tekirdağ, Ordu, Muğla, Kahramanmaraş, Konya, Kocaeli, Van, Elazığ) en az bir tanesi üst düzey yönetici olmak üzere (Genel Sekreter ve/veya Genel Sekreter Yardımcısı), farklı hizmet birimlerinden (sosyal hizmetler, erken çocukluk ve kadın-aile hizmetleri, sağlık hizmetleri, ulaşım hizmetleri, imar ve şehircilik hizmetleri, çevre hizmetleri, park, bahçe ve rekreasyon hizmetleri, kültür hizmetleri, tarımsal hizmetler, itfaiye hizmetleri, zabıta hizmetleri, vb.) de temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.

Çıktılar

 • Mevcut Durum Değerlendirme Raporu
 • Yerel Hizmet Sunum Standartları
 • Uygulama Yönergeleri

 

 

Bileşen 2: Yeni Büyükşehir Belediyesi Modeli ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleriyle ilgili Kapasite Geliştirme

A.2.1.1. Mevzuatın uygulanmasının yerel yönetimler üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Yerel yöneticiler ve ulusal düzeydeki yetkililerle 90 yüz yüze görüşme yapılmış olup, aşağıda ayrıntılı olarak açıklanan Odak Grup Toplantıları ve Çalıştaylar düzenlenmiştir.

 Odak Grup Toplantıları

 • Birinci Odak Grup Toplantısı Büyükşehir İlçe Belediye Başkan Yardımcılarının katılımlarıyla 11-12 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • İkinci Odak Grup Toplantısı Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinin katılımlarıyla 18-19 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
 • Üçüncü Odak Grup Toplantısı eski Belediye Başkanları, Belediye Meclisi Üyeleri ve Bürokratların katılımlarıyla 25-26 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir..
 • Dördüncü Odak Grup Toplantısı Büyükşehir Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri temsilcilerinin katılımlarıyla 8-9 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

 

Çalıştaylar

 • Belediye Bağlı İdareleri ve Belediye Şirketleri Çalıştayı, 12-13 Şubat 2020 tarihinde Büyükşehir Su ve Kanalizasyon İdaresi’nden Genel Müdür veya Yardımcısı, belediye işletme ve iştiraklerinden üst düzey temsilci ve belediyeye bağlı kuruluşlar ve iştiraklerden sorumlu bir Genel Sekreter/Genel Sekreter Yardımcısının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Büyükşehir Belediyelerinde Sosyal Hizmetler Çalıştayı, 19-20 Şubat 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyelerinden Sosyal hizmetlerle ilgili Genel Sekreter Yardımcısı ve ilgili iki daire yöneticisi ile Büyükşehir İlçe Belediyelerinden Sosyal Hizmetlerden Sorumlu Başkan Yardımcılarının katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.
 • Yerel Yönetim Reformları Etki Değerlendirme Çalıştayı, 4-5 Mart 2020 tarihinde ilgili merkezi kurumlar, 30 Büyükşehir Belediyesi, 26 İl Belediyesi ve 25 ildeki İl Özel İdarelerinden üst düzey temsilcilerin katılımlarıyla gerçekleştirilmiştir.

Ulusal Konferansın Aralık 2020’de düzenlenmesi planlanmaktadır.

Çıktılar

Belediye yöneticilerine yapılan anketler tamamlanmış olup, anket raporu sunulmuştur. (Bu şekilde düzeltilecek)

 • Etki Değerlendirme Raporu
 • Politika Tavsiyeleri Raporu
 • Başarı Kriterleri

A.2.1.2. Yerel yönetimde reformların uygulanmasına ilişkin sürecin izlenmesine yönelik bir yazılım sisteminin geliştirilmesi

Çıktılar

 • Sistem Tasarımı Raporu
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Genel Faaliyet Raporunun İyileştirilmesine İlişkin Tavsiye Raporu
 • Genel Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına Yönelik Uygulama Kılavuzu
 • ÇŞB/YYGM ve İB/İİGM Personeli için 2 Eğitim Modülü

 

 

A.2.1.3. Yeni Büyükşehir Belediyesi Modelinin uygulanmasına ilişkin farklı bağlamlarda modeller geliştirilmesi ve geliştirilen modellemeye dayalı olarak büyükşehir belediyeleri arasındaki iş birliği ve dayanışmanın artırılması

Faaliyet başlangıç aşamasındadır.

Çıktılar

 • İhtiyaç Değerlendirme Raporu
 • Eşleştirilen Büyükşehir Belediyelerinde Deneyim Paylaşımı ve Teknik Bilgi Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Rapor

A.2.1.4. Yeni büyükşehir belediyelerine yönelik ihtiyaçlara uygun Genel Yönetim ve İş Becerileri Eğitim Modülü geliştirilmesi ve uygulanması

Faaliyet Nisan 2020’de başlatılmıştır.

Çıktılar

 • Eğitim İhtiyaçları Değerlendirme Raporu
 • Belediyelere Yönelik Uzaktan Eğitim Modülleri
 • Belgesel Niteliğinde Kısa Film
 • Başarı ve İnsan Hikayeleri

A.2.1.5. 6360 Sayılı Kanun uyarınca İl Özel İdarelerinin kapatılması ve uygulamaya alınacak olan yeni yerel yönetim sisteminin geleceğine yönelik bir değerlendirme çalışmasının gerçekleştirilmesi

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Eylem Planı Taslağı
 • Önceliklendirme Raporu

A.2.1.6. Yeni büyükşehir yerel yönetim sistemi esaslı olmak üzere mahalle yönetimlerinin gelişen rollerine ilişkin bir yol haritası hazırlanması amacıyla güncel bir durum analizi yapılması

Çıktılar

 • Görüşmelerin Sonuçları Hakkında Rapor
 • Mahalle Yönetimi Üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Mahalle Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Hakkında Politika Belgesi ve Yol Haritası

A.2.2.2. 14 Yeni Büyükşehir Belediyesi için katılımcı yerel yönetişim modelinin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi

Çıktılar

 • Mevcut Durum Analizi Raporu
 • Katılımcı Mekanizmalar Hakkında Yönergeler
 • Farkındalık Yaratma Etkinlikleri Sonuç Raporu
 • Başarı ve İnsan Hikayeleri
 • Belgesel Niteliğinde Kısa Film

A.2.2.3. Yerel yönetimlerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konularının geliştirilmesi için iyi uygulamalar ve alınacak dersler ile AB deneyimlerinin değerlendirilmesi ve bu konudaki iyileştirme için ikincil mevzuatın tasarlanmasına yönelik tavsiyeler geliştirilmesi

Durum tespit ziyaretleri 10 kuruluşla Ağustos 2019 içerisinde yapılmıştır.

Faaliyet tamamlanmıştır.

Çalıştaylar

 • 13-14 Ocak 2020 tarihinde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusunda AB ülkeleri ve Türkiye karşılaştırmalı değerlendirme raporunun ön bulgularının tartışıldığı “Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik Çalıştayı”, merkezi kurum ve kuruluşlar, Büyükşehir Belediyeleri ve ilgili sivil toplum örgütlerinden yaklaşık 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda aşağıdaki 4 çalışma grubu oluşturularak ilgili konular tartışılmış olup, çalıştay sonuçlarına ilişkin rapor Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmıştır.

Çalışma grupları:

 1. Mali Saydamlık-İç ve Dış Denetim-Katılım ve STK’ların Rolü
 2. İhale Mevzuatı ve Belediye Taşınmazlarının Yönetimi
 3. Etik Farkındalık-Belediyelerde İşe Alım, Çıkar Çatışması ve Liyakat Sisteminin Geliştirilmesi
 4. İmar Uygulamaları

Çalışma Ziyareti

LAR III Projesi’nin ikinci çalışma ziyareti, İkinci Bileşenimizin “2.2.3 Yerel Yönetimlerde Şeffaflık ve Hesap Verebilirliğin İyileştirilmesi” konulu faaliyeti çerçevesinde 20-24 Ocak 2020 tarihinde Slovenya ve İtalya’ya gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyaretine İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Belediyeler Birliği, Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Malatya, Mardin, Muğla ve Ordu Büyükşehir Belediyelerinden Genel Sekreter ve Daire Başkanı düzeyinde temsilciler ile UNDP LAR III Projesi Teknik Destek Ekibinden Baş Teknik Danışman M. Ferhat Emil ve Kapsayıcı Yerel Yönetişim Süreçleri Kilit Uzmanı Gökhan Mehmet Menteş olmak üzere toplam 14 kişi katılmıştır.

Çalışma ziyaretinin Slovenya bölümünde, Lübliana Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri ile Slovenya yerel yönetim sistemi, yerel yönetimlerin karar verme süreçlerinde vatandaşın rolüyle ilgili konular ele alınmış, Uluslararası Şeffaflık Örgütü’nün Slovenya’daki temsilcileriyle yapılan toplantıda yolsuzluğun engellenmesi konusu tartışılmış, bu konudaki iyi uygulamalar ve ulusal durum analiz edilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur. Heyet ayrıca Slovenya Yolsuzluğu Önleme Komisyonunu ziyaret ederek bu alandaki mevzuat ve uygulamalar konusunda kurum yetkilileri ile görüş alışverişinde bulunmuştur. Son olarak, Novo Mesto Belediyesi’nin şeffaflık ve hesap verebilirlikten sorumlu departmanlarından ilgili uzmanlar ile AB sisteminde kamu ihaleleri ve yerel yönetim ihaleleri, dijital belediyecilik ile ilgili konular ve uygulamalar hakkında teknik bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Lübliana Belediye Başkanı Sn. Zoran Marković ve belediye yetkilileri ile toplantı

Slovenya Yolsuzluğu Önleme Komisyonu Toplantısı

Çalışma ziyareti kapsamında, heyetimiz İtalya’da Başbakanlık – Kamu Yönetimi Dairesi, Lombardiya Bölgesi Yolsuzlukla Mücadele, Denetim ve Saydamlık Dairesi,  Milano, Vicenza ve Schio Belediyeleri, Uluslararası Saydamlık Derneği İtalya Şubesi ve mafyaya karşı Belediye Başkanlarınca oluşturulan Avviso Pubblico (Halkın Sesi) isimli STK yetkilileri ile bir araya gelerek  ile bir araya gelerek yerel yönetimlerde denetim, vesayet, yolsuzlukla mücadele, kamu sektörünün modernizasyonu eylem planları ve mali saydamlık alanında yerel yönetim uygulamaları hakkında bilgi edinme fırsatı bulmuşlardır.

İtalya Başbakanlık Kamu Yönetimi Dairesi Toplantısı – Roma

Avviso Pubblico (Belediyelerde Mafya ve Yolsuzlukla Mücadele Derneği) ile toplantı sonrası – Roma

Milano Belediyesi Meclis Üyeleri ve Uluslararası Şeffaflık Örgütü İtalya Şubesi ile toplantı – Milano

Çıktılar

 • Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Teknik Ziyaret Raporu
 • İkincil Mevzuat Geliştirilmesine Yönelik Tavsiyeler

A.2.2.4. Yerel seçim sistemi reformu ve belediye meclislerinin güçlendirilmesi üzerine bir tavsiye raporu hazırlanması

Faaliyetin Kasım 2020’de başlatılıp, Mayıs 2021’de tamamlanması planlanmaktadır.

The activity is scheduled to be launched in November 2020 and completed in May 2021.

Çıktılar

 • AB Üyesi Üç Ülkede Belediye Meclisi Üyeleri ve İlgili Seçim Sistemlerinin Rolleri ve İşlevlerine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu
 • Belediye Meclislerinin Güçlendirilmesi ve Yerel Yönetim Seçim Sistemine İlişkin Politika Belgesi

A.2.3.1. Dezavantajlı gruplara yönelik (yurtiçi göçten etkilenen nüfus, gençler, kadınlar, çocuklar) şehirleşme konusundaki kamuoyu farkındalığına ilişkin bir ihtiyaç analizi çalışması yapılması

10.000 hanehalkı anketi ve anket raporu tamamlanmıştır.

Çıktılar

 • Anket Raporu
 • Kentleşme Konusundaki Kamuoyu Farkındalığına İlişkin İhtiyaç Değerlendirme Raporu

A.2.3.2. Yerel Seviyede Kadın Merkezleri, Çocuk Gelişim Merkezleri ve ilgili diğer sosyal hizmet birimlerinin personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

A.2.3.1 faaliyeti kapsamında yapılan anket çalışmasının sonuçları baz alınarak ihtiyaç analizi çalışması yapılmış ve bu doğrultuda sosyal hizmet merkezleri çalışanları için eğitim materyalleri hazırlanmıştır.

Çıktılar

 • İhtiyaca Özel Uzaktan Eğitim Modülleri

A.2.3.3. Büyükşehir Belediyelerinin seçilen personeline verilmek üzere kentsel farkındalık konusunda kapasite geliştirme programlarının tasarlanması ve hayata geçirilmesi

A.2.3.1 kapsamında yapılan anket çalışmasının sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda Büyükşehir Belediyelerinin sosyal hizmetler biriminde çalışan personel için eğitim materyalleri hazırlanmakta olup, faaliyet devam etmektedir.

Çıktılar

 • İhtiyaca Özel Uzaktan Eğitim Modülleri

Bileşen 3: Çevrimiçi Yönetim Bilgi Sistemleri (YERELBİLGİ Sisteminin Güncellenmesi) 

YERELBİLGİ yazılımının İçişleri Bakanlığı’ndan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne aktarılması işlemi Bakanlıklar arasında 15 Şubat 2019 tarihinde imzalanan protokole istinaden gerçekleştirilmiştir. Projenin kalan süresince YERELBİLGİ sistemine arşiv niteliği kazandırılıp mevcut yazılımdaki bilgilerin aktarılarak adapte edilebilir iş zekası yazılımlarının tedarik edilmesi ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde aktif hale getirilmesi hususu 23 Ekim 2019 ve 31 Ekim 2019 tarihli toplantılarda karara bağlanmıştır.

Bileşen 3 kapsamında yürütülecek faaliyetler ve üretilecek çıktılar aşağıda sıralanmıştır.

A.3.1.1. YERELBİLGİ yönetim sisteminin güncellenmesi

Çıktılar

 • Güncel YERELBİLGİ Sistemi

A.3.1.2. Sistemin kullanılması ve güncellenmesine ilişkin kullanıcı dostu bir kılavuzun geliştirilmesi

Çıktılar

 • Kullanıcı Dostu El Kitabı

A.3.1.3. Yazılım sisteminin YERELBİLGİ yönetim sistemi ile aynı doğrultuda etkin kullanımı üzerine ÇŞB/YYGM personeline özel eğitimler geliştirilmesi

Çıktılar

 • Yüz Yüze Eğitimler ve Uzaktan Eğitim Modülleri
Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.