Özet Bilgi

YEREL YÖNETİM REFORMU PROJESİ III. AŞAMA

Local Administration Reform Project Phase III (LAR III)

 

Özet Bilgi

LAR III, IPA Fonları Çerçevesinde AB tarafından finanse edilen ve yürütücülüğünü UNDP ’nin yaptığı yerel yönetim reformuna destek projelerinin üçüncüsüdür. Bu proje serisinin  ilk aşaması (LAR I) 2005-2007 , İkinci aşaması (LAR II) 2009-2011 yılları arasında gerçekleştirilmiştir. LAR III, geçmiş projelerin de çıktılarından faydalanarak eş faydalanıcılar olan İçişleri Bakanlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yerel yönetimlerin idari kapasitelerini geliştirme ve güçlendirmeye, yerel yönetim sistemimizde katılımcılığı sağlamaya yönelik bir dizi faaliyetin gerçekleştirilmesini amaçlamaktadır. Projenin 2018-2022 yılları arasında uygulanması planlanmakta olup toplam sözleşme bedeli 5,4 milyon Avro’ dur.

Projenin üç bileşeni bulunmaktadır. Projenin genel mimarisi arka sayfada yer almaktadır.

 • Birinci Bileşen Etkin ve Kaliteli Belediye Hizmet Sunumu başlığını taşımaktadır. Bu bileşen altında yapılacak faaliyetler;
  • Belediyelerin kredi sisteminin güçlendirilmesine,
  • Belediye alacaklarının takibine,
  • Gelirlerinin arttırılmasına,
  • Gelir paylaşım sistemlerine,
  • Kırsal alana yapılacak yatırımların önceliklendirilmesine,
  • Belediye Şirketlerine, Su ve Kanalizasyon İdarelerinin durumuna ilişkin AB ülkeleri ile karşılaştırmalı çalışmalar yapılmasına,

ve buna göre yararlanıcılara mevzuatta yapılması gereken değişiklikler konusunda önerilerde bulunulmasına ağırlık vermektedir. Ayrıca;

 • AB müktesebatının belediyeleri ilgilendiren konularının belediyeler tarafından içselleştirilmesi ,
 • Belediyelerde performans yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve takibine ilişkin bir kapasite oluşturulmasına ilişkin tespitlerin yapılması,
 • Seçilmiş hizmet alanlarında belediyelerin ne şekilde faaliyet gösterdiğine dair durum tespiti ve karşılaştırmalı analizler yapılması ve önerilerde bulunulması ,
 • Ayrıca, belediye personel sisteminin iyileştirilmesine dair standart geliştirilmesi de diğer faaliyetler arasında yer almaktadır.

 

 • İkinci Bileşen Büyükşehirlerde Kapasite Artırımı ve Yerelde Katılımın Arttırılması başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında da muhtelif anketler, çalıştaylar ve etkinlikler yardımı ile;
  • Büyükşehir Belediyesi Yasasının uygulamasının belediyeler üzerindeki etkisinin saptanması,
  • Reformların etkisinin takip edilmesini sağlayacak bir yazılım geliştirilmesi,
  • Büyükşehir Belediye yapısı için yeni bir model önerilmesi,
  • Belediye personeline eğitimler verilmesi,
  • Mahalle yönetimleri hakkında yeni bir model geliştirilmesi,
  • Belirlenecek hizmet alanlarında hizmet standartlarının geliştirilmesi,
  • Büyükşehirlerde katılımın sağlanmasına yönelik model geliştirilmesi,
  • Belediye seçim sistemi ve Belediye meclislerinin güçlendirilmesine dair politikalar geliştirilmesine katkı verilmesi,
  • Dezavantajlı gruplara (kadın, çocuk, engelli) yönelik programlar geliştirilmesi,

gibi faaliyetler yer almaktadır.

 

 • Üçüncü Bileşen Yerel Yönetim Sistemine ait Yönetim Bilgi Sistemi Altyapısının Kurulması ve Güncellenmesi başlığını taşımaktadır. Bu başlık altında YERELBİLGİ olarak bilinen veri tabanının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Destek bileşeni niteliği taşıyan bu bileşen diğer iki bileşenin ihtiyaç duyduğu yazılımların da (Performans Yönetim Sistemi, Reform ve Mevzuat takip sistemi gibi) geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.