Yayınlar & Raporlar

BİRİNCİ BİLEŞEN: ETKİN YEREL HİZMET SUNUMU

A.1.1.2. Yerel Yönetimlerin Kredi Sisteminin Güçlendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.3. Yerel Yönetimlerin Gelirinin Artırılmasına Yönelik Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.4. Türkiye’de Belediyelerin İş Yeri Ruhsatlandırma Sisteminin Güçlendirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.5. Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulması Mevcut Durum Analizi Raporu

A.1.1.5. Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Prensipler ve Standartlar Raporu

A.1.1.5. Yerel Yönetimlerde Etkin Bir İnsan Kaynakları Yönetim Sisteminin Kurulmasına İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.6. Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin Yatırım Bütçelerinin %10’unu Kırsal Alanlardaki Altyapı İşleri İçin Kullanmasını Sağlamaya Yönelik Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi Faaliyeti Mevcut Durum Analizi ve Tavsiyeler Raporu

A.1.1.6. Büyükşehir Belediyelerinin ve İlçe Belediyelerinin Yatırım Bütçelerinin %10’unu Kırsal Alanlardaki Altyapı İşleri İçin Kullanmasını Sağlamaya Yönelik Hizmet Standartlarının Geliştirilmesi Faaliyeti Standartlar Raporu

A.1.1.7. Belediyelerin Alacaklarının Etkin Tahsilatının Artırılmasına Yönelik Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.8. Büyükşehir ve Büyükşehir İlçe Belediyelerinde Performans Yönetim Sistemi Geliştirilmesi Eğitim Modülü

A.1.1.8. Performans Yönetimi Araçları Karşılaştırmalı Analiz Raporu

A.1.1.8. Performans Yönetimi Odak Grup Toplantıları Raporu

A.1.1.8. Performans Yönetim Sistemi için Kılavuz

A.1.1.13. Belediyelerin Seçilmiş Fasıllarda Avrupa Birliği Müktesebatına Uyum Sağlamasına Yönelik Rehber Çalışması

A.1.1.13. Avrupa Birliği Müktesebatının Yerelleştirilmesinin Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Çalışma ve Sorumlulukları Üzerindeki Etkisi Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.1.1.14 – Yerel Yönetimlerin İşleyişlerinin Kapsamlı Olarak Karşılaştırılmalı Değerlendirilmesi Çalışması

A.2.2.1. Evde Yaşlı Bakım Hizmet Sunum Standartları Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.2.1. Evde Yaşlı Bakım Hizmet Sunum Standartları Mevcut Durum Analizi Raporu

A.2.2.1. Halk Sağlığı Hizmet Sunum Standartları Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.2.1. Halk Sağlığı Hizmet Sunum Standartları Mevcut Durum Analizi Raporu

A.2.2.1. Tarımsal Destekleme Hizmet Sunum Standartları Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.2.1. Tarımsal Destekleme Hizmet Sunum Standartları Mevcut Durum Analizi Raporu

A.2.2.1. Toplu Taşıma Sistemlerinde Halk Sağlığı Hizmet Sunum Standartları Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.2.1. Toplu Taşıma Sistemlerinde Halk Sağlığı Hizmet Sunum Standartları Mevcut Durum Analizi Raporu

A.2.2.1. İtfaiye Hizmet Sunum Standartları Mevcut Durum Analizi Raporu

 

İKİNCİ BİLEŞEN: YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MODELİ VE KAPSAYICI YEREL YÖNETİŞİM SÜREÇLERİYLE İLGİLİ KAPASİTE GELİŞTİRME

A.2.1.1. Belediye Mevzuatının Uygulanmasının Yerel Yönetimler Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesine İlişkin Rapor

A.2.1.2. YERELBİLGİ Sistem Tasarım Raporu

A.2.1.3. Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı Etkinliklerinin Sonuçları Hakkında Rapor

A.2.1.3. Belediyeler Arası Deneyim Paylaşımı İhtiyaç Analizi Raporu
A.2.1.4. Büyükşehir Belediyelerinde Eğitim İhtiyaç Analizi Raporu

A.2.1.5. 6360 Sayılı Kanun Uyarınca İl Özel İdarelerinin Kapatılması ve Uygulamaya Alınacak Olan Yeni Yerel Yönetim Sisteminin Geleceğine Yönelik Bir Değerlendirme Çalışmasının Gerçekleştirilmesine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.1.6. Mahalle Yönetimlerinin Değişen/Dönüşen Rolüne İlişkin Mevcut Durum Değerlendirmesi Odak Grup Görüşmeleri Raporu

A.2.1.6. Seçilen AB Ülkelerinde Mahalle Yönetimine İlişkin Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.2.2. 6360 Sayılı Kanun ile Büyükşehir Statüsü Kazanan 14 İlde Yerel Katılımcı Mekanizmaların Etkin Hale Getirilmesi Kapsamında 4 Pilot İlde Farkındalık Arttırılması Etkinlikleri Faaliyet Raporu

A.2.2.2. Yerel Katılımcı Mekanizmaların İşleyişi Mevcut Durum Değerlendirme Raporu

A.2.2.4. Üç AB Üye Devletinde Belediye Meclisi Üyelerinin Rolleri, İşlevleri ve İlgili Seçim Sistemleri üzerine Karşılaştırmalı Değerlendirme Raporu

A.2.3.1. Dezavantajlı Gruplara Yönelik (Yurtiçi Göçten Etkilenen Nüfus, Gençler, Kadınlar, Çocuklar) Şehirleşme Konusundaki Kamuoyu Farkındalığına İlişkin Anket Raporu

A.2.3.1. Şehirleşme Konusunda Kamuoyu Farkındalığına Dair İhtiyaç Değerlendirme Raporu

Sorumluluk Reddi

Bu web sitesi Avrupa Birliği’nin mali desteğiyle hazırlanmıştır. Bu websitesinin içeriği yalnızca UNDP Türkiye sorumluluğundadır ve AB’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.